За нас
Вашето ценето внимание привн го насочуваме кон дејностите на Агромикс - Свети Николе.
Нашата компанија се занимава со преработка (дехидрирање и конзервирање) на овошје и зеленчук, со откуп на билки. како и со плантажно одгледување на билки во сопствените капацитети.
Наша цел е натамошно унапредување на обемот и на квалитетот на производство на сушен зеленчук , овошје и билки, под постојан стручен надзор на квалнфикуван партнер од Германија.. Развојните планови на Агромикс подразбираат негување и развојот на кооперантските односи. со чиј подем сме особено задоволни.Тие се гарант но и обврска за нашата развојна стратегија, дефиннрана со развојните планови и цели и на нашите соработници. кооперантите.